REGULAMIN OBOZU

REGULAMIN OBOZU ROWEROWO-KAJAKOWY

Zwierzyniec 18.07.2021-24.07.2021

 

 1. Regulamin niniejszy reguluje prawa i obowiązki uczestników obozu rowerowo-kajakowym w Zwierzyńcu (zwanego dalej obozem), a także konsekwencje wynikające z niestosowania się do jego postanowień.
 2. Organizatorem obozu jest Sport-Kinesis; 36-001 Trzebownisko 11B, Sylwia Niemiec.
 3. Obóz rozpoczyna się w Rzeszowie podczas zbiórki oraz kończy się po powrocie do Rzeszowa. Dokładny termin zbiórki przed wyjazdem oraz powrotu zostaną podane Rodzicom (Opiekunom) telefonicznie lub poprzez SMS albo e-mail na podane numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek zgłosić, w formie pisemnej, Organizatorowi późniejsze przybycie lub wcześniejsze zakończenie pobytu Uczestnika na obozie.
 4. W trakcie trwania obozu Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do zarządzeń i poleceń Organizatora, osoby wyznaczonej jako Kierownik obozu, Instruktora, oraz osób wskazanych jako kadra obozowa.
 5. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w pkt. 4, stwarzanie zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych Uczestników stanowią podstawę do zastosowania następujących środków dyscyplinujących:
 6. a) powiadomienie telefoniczne rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika o jego nieodpowiednim zachowaniu;
 7. b) czasowe lub stałe odsunięcie Uczestnika od wybranych zajęć lub pozbawienie go prawa do korzystania z części uprawnień (nie dotyczy noclegu i podstawowego wyżywienia: śniadanie, obiad i kolacja).
 8. c) Zlecenie Uczestnikowi dodatkowych zajęć sportowych (pompki, przysiady itp.) lub zadań porządkowych;
 1. d) Wydalenie z obozu. W przypadku wydalenia z obozu Organizator, Kierownik lub Instruktor powiadomią Rodzica lub Opiekuna o tym fakcie telefonicznie. Rodzic lub Opiekun jest wówczas zobowiązany do odebrania Uczestnika z miejsca obozu w ciągu 6 godzin od powiadomienia o wydaleniu. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o jego rodzaju, decyduje jednoosobowo Kierownik lub Instruktor. Kierownik lub Instruktor może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków. Kierownik lub Trener może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących łącznie.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu osób trzecich w czasie przebywania na obozie.
 3. Każdemu Rodzicowi lub Opiekunowi zostanie przedstawiony ramowy program obozu w celu zapoznania się z nim. Ramowy program obozu jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Ramowy program obozu może być zmieniany przez Organizatora lub kadrę obozową pod warunkiem zachowania wszystkich świadczeń należnych Uczestnikowi.
 4. Uczestnik obozu nie może bez zgody kadry obozowej (Kierownik, Instruktor, wyznaczeni opiekunowie) opuścić ośrodka, w którym odbywa się obóz ani innych miejsc, w których będą prowadzone zajęcia lub, w których Uczestnicy będą aktualnie przebywać.
 5. Rodzice lub Opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają, iż stan zdrowia Uczestnika pozwala na bezpieczne uczestnictwo w programie obozu rowerowo-kajakowym.
  W szczególności Rodzice lub Opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają, iż nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału Uczestnika w zajęciach sportowych przewidzianych w czasie obozu.
 6. Organizator nie odpowiada za mienie Uczestnika w trakcie trwania obozu,
  w szczególności za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest obóz.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada. W szczególności Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczenia bądź części świadczenia, jeżeli zastosowano wobec niego środek lub środki dyscyplinujące przewidziane w pkt. 5.
 8. Organizatora obowiązuje odpowiedzialność od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników w trakcie obozu do kwoty 7 tys. zł., na którą to kwotę Organizator posiada zawartą stosowną umowę ubezpieczenia. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika na żądanie zgłoszone wobec Organizatora mogą zapoznać się z zakresem ubezpieczenia.
 9. Warunki płatności i rezygnacji:
 10. a) płatności za udział Uczestnika w obozie (1150,00 zł) należy dokonać najpóźniej do dnia 31 maja 2021r.,
 11. b) w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w obozie po dniu 31 maja 2021 roku Organizator zwróci Rodzicowi lub Opiekunowi prawnemu Uczestnika wpłacone kwoty
  z potrąceniem: kwoty 700,00 (siedemset) złotych stanowiącej bezzwrotną opłatę rezerwacyjną oraz kwot stanowiących wartość świadczeń zamawianych u podmiotów zewnętrznych, z których Organizator nie może zrezygnować pomimo nie wykorzystania ich przez Uczestnika,
 12. c) w sytuacjach, w których wyjazd Uczestnika jest niemożliwy z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych przez służby medyczne dopuszcza się możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy Rodzice lub Opiekunowie prawni rezygnującego Uczestnika znajdą na to miejsce innego Uczestnika spełniającego warunki określone w niniejszym regulaminie.
 13. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), , wodę niegazowaną, udział w zajęciach sportowych
 14. W czasie trwania obozu Uczestnik jest zobowiązany posiadać, kask, bidon, rower, rękawice na rower, koszulki, strój kąpielowy, czepek kąpielowy, ręcznik kąpielowy, klapki na basen, okulary przeciwsłoneczne, czapkę na głowę, buty sportowe (orlik)
 15. Uczestnik jest zobowiązany posiadać, w czasie trwania obozu, dokument tożsamości oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego pozwalający uczestniczyć w obozie sportowym.
 16. W czasie trwania obozu Uczestnik nie może posiadać ani używać żadnych elektronicznych gier i gadżetów (PSP, tablety itp.) Jedynym dopuszczalnym wyposażeniem „elektronicznym” Uczestnika jest telefon. Sposób i czas, w którym Uczestnicy będą mogli używać telefonu zostanie ustalony przez Kierownika lub przez poszczególnych Opiekunów.
 17. Rodzice lub Opiekunowie prawni Uczestnika są zobowiązani do czytelnego
  i prawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego i złożenie go do Organizatora do 21 maja 2021r. Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z prawdą i wpisać w nim wszystkie istotne informacje na temat Uczestnika. Należy również bezwzględnie zamieścić stosowną informację w przypadku, gdy dziecko stale przyjmuje leki. Organizator nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje braku informacji w Formularzu Zgłoszeniowym mających wpływ na stan zdrowia Uczestnika.